„The Skys“: geriau žinomi svetur nei Lietuvoje

Gintarė ČIUDALAITĖ, 2013-07-31 06:00
Jonas prisipažino, kad ne vienas užsienio muzikos kritikas atskiria “šiaurietišką lietuviškumą” jų muzikoje.

2011-ai­siais mu­zi­kos por­ta­luo­se at­si­ra­do įra­šas, kad 1995 me­tais su­si­bū­ru­si gru­pė “The Skys” iš­lei­do il­gai lauk­tą al­bu­mą “Co­lours of the De­sert”. Da­bar gru­pės na­riai su LŽ skai­ty­to­jais svei­ki­na­si iš Ka­na­dos šiau­rės.

Kla­si­ki­nio ir prog­re­sy­vaus ro­ko at­sto­vai nuo ko­lek­ty­vo įkū­ri­mo yra da­ly­va­vę gau­sy­bė­je Eu­ro­pos fes­ti­va­lių. Šią va­sa­rą gru­pės žvilgs­nis ga­lu­ti­nai nu­kry­po į už­sie­nio rin­ką. Gal­būt ne­sa­te skai­tę apie “The Skys”, nes net ko­lek­ty­vo in­ter­ne­to pus­la­pis par­ašy­tas ang­lų kal­ba. Gal­būt se­no­kai ne­sa­te jų ma­tę, mat gru­pės kon­cer­tai ren­gia­mi Ka­na­do­je ir JAV. Ta­čiau gi­ta­ris­tas ir vo­ka­lis­tas Jo­nas Čiur­lio­nis bei kla­vi­ši­nin­kė ir dai­ni­nin­kė Bo­že­na Bui­nic­ka vie­nin­gai ti­ki­na esan­tys ir lie­tu­viš­kos mu­zi­kos da­lis.

 

“The Skys” leidosi ilgų gastrolių: Aleksandras Liutvinskis (kairėje), Justinas Tamaševičius, J.Čiurlionis, B.Buinicka, Ilja Molodcovas.

Kli­ma­to reiškinys

“The Skys” mu­zi­ka – me­lo­din­gas, me­lan­cho­liš­kas ro­kas, ren­kan­tis dau­giau nei įpras­ta ins­tru­men­tų, ir vo­ka­li­nių li­ni­jų, pri­me­nan­čių folk­lo­rą. “Bet ko­kia mu­zi­ka vi­sų pir­ma yra kū­ry­ba. Ne­no­riu apib­rėž­ti ar ana­li­zuo­ti – te­gu kiek­vie­nas klau­sy­da­mas mąs­to ir ran­da tai, kas jam ar­ti­ma, – pa­sa­ko­ji­mą apie ko­lek­ty­vą pra­dė­jo B.Bui­nic­ka pri­dur­da­ma, kad “The Skys” yra ne­įp­ras­tas kli­ma­to reiš­ki­nys lie­tu­viš­ko­je pa­dan­gė­je.

Gru­pės kū­ry­bo­je de­ri­na­mas kla­si­ki­nio ir prog­re­sy­vaus ro­ko mi­ši­nys. Anot J.Čiur­lio­nio, kla­si­ki­nis ro­kas vi­suo­met bu­vo ve­da­mas prog­re­sy­vaus ro­ko link, o vi­siš­kas ne­prog­re­sy­vu­mas ga­li­mas tuo at­ve­ju, jei mu­zi­ka tam­pa ma­dos au­ka – ta­da ji pra­ran­da sa­vo me­ni­nį pra­dą.

Šią va­sa­rą “The Skys” pra­dė­jo di­de­lį ke­lių mė­ne­sių tu­rą po Ka­na­dą ir JAV. Pa­klaus­tas, ka­da ėmė dai­ry­tis po už­sie­nio sce­nas, mu­zi­kan­tas ti­ki­no, esą Eu­ro­po­je kon­cer­tuo­ta jau nuo pra­ėju­sių me­tų, tad tai te­bu­vo lai­ko klau­si­mas, ka­da ins­tru­men­tai bū­sią per­kel­ti už At­lan­to. “Už­si­sė­dė­ji­mas Lie­tu­vo­je pri­lyg­tų gy­ve­ni­mui dė­žu­tė­je. Dau­ge­lis žmo­nių ne­pa­ju­da to­liau sa­vo kiau­to tiek fi­zi­niu, tiek dva­si­niu po­žiū­riu ir taip jų akys lie­ka už­merk­tos am­žiams”, – pri­ta­rė ko­le­gė.

 

Božena “The Skys” vadina neįprastu klimato reiškiniu lietuviškoje padangėje.

Jei ne Lie­tu­vo­je…

“The Skys” pa­va­di­ni­mas ke­lia aso­cia­ci­jų su dan­gu­mi – tai “dan­gūs” ar­ba “dan­gus yra”. Šiai in­terp­re­ta­ci­jai pri­ta­rė Bo­že­na: “Taip, mes vi­si iš dan­gaus.” Ta­čiau net in­ter­ne­ti­nis ko­lek­ty­vo pus­la­pis nuo pra­džios iki ga­lo par­ašy­tas ang­lų kal­ba – ar jiems ne­beį­do­mi lie­tu­viš­ka rin­ka? “O lie­tu­viš­ka rin­ka ne­sup­ran­ta ang­liš­kai?” – ste­bė­jo­si B.Bui­nic­ka. “O Lie­tu­vo­je yra rin­ka? – juo­ka­vo Jo­nas. – Tiek, kiek eg­zis­tuo­ja lie­tu­viš­ka mu­zi­kos rin­ka, tiek mes jo­je ir esa­me. Ka­dan­gi mus daž­niau kvie­čia kon­cer­tuo­ti už­sie­ny­je, tai dau­giau lai­ko ten ir lei­džia­me. Tei­sin­giau bū­tų klaus­ti, kiek mes esa­me įdo­mūs tai lie­tu­viš­kai rin­kai…”

Ta­čiau ka­dai­se kū­ri­nys “One Sa­tur­day of the Spring” po­rą mė­ne­sių bu­vo klau­so­miau­sias per “Lais­vo­sios ban­gos” ra­di­ją. “Ten dir­ba links­mi vy­ru­kai. O “The Skys” mu­zi­ka skam­ba vi­so pa­sau­lio ra­di­jo sto­ty­se – nuo Aus­tra­li­jos iki Alias­kos”, – ne­men­kas klau­so­mu­mo ri­bas apib­rė­žė Bo­že­na.

Daž­nai nu­tin­ka, kad ra­di­jo sto­tys ne­lei­džia lie­tu­viš­kų gru­pių dai­nų sa­ky­da­mos, esą tai – ne for­ma­tas, skam­ban­tis per­ne­lyg va­ka­rie­tiš­kai. Nors šiuo me­tu ko­lek­ty­vas sa­vo dai­nas siun­čia iš už­sie­nio, ne­si­jau­di­na­ma dėl to, kiek ir ko­kia lie­tu­viš­ka ra­di­jo sto­tis jas gro­ja. “Jei ne­pag­ros lie­tu­viš­ka, pa­gros len­kų, ang­lų ar ame­ri­kie­čių”, – ran­ka nu­mo­jo Jo­nas.

Ži­no­si nusipirkęs

Kai kal­bi­no­me “The Skys” na­rius, jie bu­vo ap­sis­to­ję šiau­ri­nė­je Ka­na­do­je, Ju­ko­no re­gio­ne, ir J.Čiur­lio­nis pri­mi­nė, kad ne vie­nas mu­zi­kos kri­ti­kas at­ski­ria “šiau­rie­tiš­ką lie­tu­viš­ku­mą” jų mu­zi­ko­je. Jos ga­li­ma įsi­gy­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je, in­ter­ne­te, mu­zi­kos par­duo­tu­vė­se. “Jei klau­sia­te apie ne­mo­ka­mą par­si­siun­ti­mą, tai ga­li­ma pa­ly­gin­ti su py­ra­gai­čių par­duo­tu­ve. No­ri par­agau­ti – tu­ri nu­si­pirk­ti”, – sku­bė­jo pri­dur­ti Bo­že­na. Ta­čiau ne­mo­ka­ma mu­zi­ka ly­gu ži­no­mes­nė gru­pė. “Jei bū­tu­me mi­li­jo­nie­riai, par­em­tu­me ne vie­ną mu­zi­kan­tą”, – at­si­du­so ji.

Šiuo me­tu “The Skys” pri­klau­so ame­ri­kie­čių įra­šų kom­pa­ni­jai “Cin­de­rel­la Re­cords”. Lie­tu­vo­je gru­pės na­riai yra bend­ra­dar­bia­vę su Ais­te Smil­ge­vi­čiū­te, Sa­ti, sak­so­fo­ni­nin­ku Liu­du Moc­kū­nu, ki­tais mu­zi­kan­tais. Prie al­bu­mo “Co­lours of the De­sert” dir­bo bu­vęs “Scor­pions” na­rys, taip pat gro­jęs su Bon­nie Ty­ler, kla­vi­ši­nin­kas ir pro­diu­se­ris Joh­nas Youn­gas bei Sna­ke’as Da­vi­sas, glo­bo­jan­tis le­gen­di­nius Pa­ulą McCart­ney ir Ray Char­le­są. “Su įvai­riais mu­zi­kan­tais mus su­ve­da mu­zi­ka, – tei­gė Jo­nas. – Su vie­nais dir­ba­me il­giau, su ki­tais – trum­piau, bet vis dar bend­ra­dar­biau­ja­me.”

31 koncertas

“The Skys” drą­siai pri­si­pa­žįs­ta esan­ti be­ne la­biau­siai pri­pa­žin­ta lie­tu­viš­ko ro­ko gru­pė už­sie­ny­je. “Ne­ga­lė­čiau įvar­dy­ti ki­to Lie­tu­vos ko­lek­ty­vo, ku­ris reng­tų tiek daug tu­rų už­sie­ny­je, apie jį tiek ra­šy­tų už­sie­nio spau­da ir su­lauk­tų TV bei ra­di­jo dė­me­sio, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas ne­si­jau­din­da­mas, kad ki­tur yra po­pu­lia­res­nis nei na­mie. – Ypač ne­jau­kiai jau­čiuo­si, kai kas nors ma­ne pa­žįs­ta.” (Fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras ir ro­ko mu­zi­kan­tas J.Čiur­lio­nis yra Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio bro­lio vai­kai­tis, ta­čiau ne­lin­kęs pui­kuo­tis sa­vo kil­me, – aut.).

Kaip ti­kra di­de­lė ro­ko gru­pė kas sa­vait­ga­lį “The Skys” at­si­du­ria vis ki­ta­me mies­te, pa­si­ro­do di­de­lė­se are­nų sce­no­se. Į kon­cer­tus straips­nio he­ro­jai pa­ten­ka au­to­mo­bi­liais, lėk­tu­vais, o gau­siai su­si­rin­kę žiū­ro­vai jų klau­so ir sė­dė­da­mi, ir sto­vė­da­mi.

Iki rug­sė­jo gru­pė tu­rės dau­giau nei 30 kon­cer­tų Ka­na­do­je ir JAV, tuo­met pa­sieks Len­ki­ją. B.Bui­nic­kos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je gru­pė pra­lei­džia ne­ma­žai lai­ko, ir bent ke­le­tas kon­cer­tų per me­tus čia su­ren­gia­mi. Šiais me­tais vie­nas jau įvy­ko, gal­būt ki­tas bus mi­nint ko­lek­ty­vo gim­ta­die­nį lap­kri­čio pra­džio­je. Per­nai šia pro­ga “The Skys” gru­pę iš lie­tu­vių klau­sy­to­jų pa­vo­gė kai­my­nai len­kai. Ma­tyt, ro­kas – kos­mo­po­li­tiš­ka mu­zi­ka.